№26 Д_ріс. «Вакуум-оттекті рафинаттау»

26 Дәріс. «Вакуум-оттекті рафинаттау»

 

Дәріс жоспары:

1. Инертті газдармен үрлеу.

2. Вакуумдық ортада көміртек тотығының пайда болуның теориалық негізі.

 

Дәріс мақсаты: көміртектің көпіршікті монототығының пайда болуы.

 

Дидактикалық бірліктер: парциалды қысым, вакуум, дегазация.

 

СО - ны инертті газбен араластыру, Рсо – ны 5...7 кПа дейін түсірүге мүмкіндік береді. Төмен парциалды қысым СО алу үшін, жүйедегі жалпы қысымды түсіреді яғни вакуум құрайды. Болатты пештен тыс вакууммен өңдеу барсында қысымды 0,1. .0,5 кПа деиін түсіреді. СО парциалды қысымы мұнда да түсіріледі. Оттегімен үрлеуден караганда бұл құрамында көп мөлшерде хром бар болатта тереңдік көміртексіздендіруді жақсартады. Сондықтан вакуумды-оттекті вакуумдау құрамында төмен (<0,03%) және өте томен (<0,003%) көміртегі бар даттанбайтын болатта қолданылады.

Рафинадтау вакуумды-оттекті процестердін ішінде жеңілі. Бұл процес VOD (англ. Vacuum Охуgеn Decarburisation вакуумды-оттекті көміртексіздендіру) және АSV (франц. affinage sous vide вакуумды рафинадтау).

VOD тәсілімен ДСП-да даттанбаитын болатты рафинадтау үшін құрамында хром бар жартылай продуктты белгілі маркасы мен құрамына сай балқытып алады. ДСП да балқыту кезінде алдын-ала тотықтыру жүргізеді көміртегінің мөлшерін 0,4...0,8% төмендету үшін. Металды шығарар алдында қышқылсыздандырады, бұл өз кезегінде ковшқа шлактың аз мөлшерде түскені болса да, рафинадтаудың жұмысын қиындатуына алып келеді. Сондықтан металды ковшқа құйар кезде шлактың ағып кетпеуін қадағалаиды. Қазіргі кезде доғалы пештерде металды құйып алудың көп таралған түрі эркерлі болып табылады. Ковшқа құйар кездегі металл темпиратурасы 1600 °С. Вакуумды ковштарда қосымша интенсивті көміртектендіру үшін металл бетінен 1,0... 1,5 м бос орын қалу керек.

Ковшты металмен бірге кран арқылы вакуум камераға салады. Камерада вакуум орнатып тоқтамастан аргонды түбінде орнатылған кеуекти пробкілер арқылы үрлейді сол арқл болатт өңдеуді бастайды.

VOD процесін екі периодта орндайды: 1 – оттегіні үрлеу арқылы металды көміртексіздендіру; 2 – вакуумды көміртексіздендіру және керек мөлшерде легірлеуші элементтерді еңгізу. Периодтардан кейін аз уақыт ұстаи тұру қажет, бұл дегазация және темпиратураны теңестіру үшін қажет. (рис. 1).

 

Рис. 1 Изменение давления, температуры и содержания углерода в металле в процессе VOD

Бірінші периодта оттегімен үрлейді, хромның көп мөлшерде тотығуына алып келмеу үшін және вакуум-камерада 25 кПа тұрақтануы керек.

Оттектің үрлеуін бақылап тұрамыз, үздіксіз газдың құрамын тексеріп СО дан СO2 ге дейін толығымен жануын бақылаймыз. Кеуекті пробкі арқылы аргонның мөлшері 10...25 л/(т-мин) не тең. 140 мин ішінде оттегімен тотықтыру кезінде болат құрамында көміртегінің құрамы 0,015...0,020% дейін төмендеді. Период ішінде температура өседі. Период соңында металдың қызуы екінші период басталуына жетуі керек. Қысымды вакуум-камерада төмендетумен периодты аяқтайды.

Екінші периодта тек аргонмен үрлеиді (1,5...2,0 л/(т-мин). Давление в вакуумкамере поддерживается на уровне 0,2...0,5 кПа. Бұл периодта вакуумдық қышқылсыздану жүреді және де болат құрамына легірлеуші элементтерді енгіземіз. Десульфурация процесіне жағдай туғызу үшін ковшта түзілген шлакты СаО 75%-й ҒеЗі - А1 мен тотықсздандырады, салыстырмалы түрде 50...100 кг/т. Периодтың соңына қарай болатты алюминимен қышқылсыздандырады. Содан соң вакуум-камерада қысымды түсіріп процесті аяқтайды.

VOD процесімен даттанбайтын болат алады, құрамында <0,015% С; 0,015...0,025% N2; 0,005...0,010% S; 0,020...0,025%.

Өте төмен (<0,003%) құрамдағы көміртек алу үшін вакуумдық көміртексіздендіру кезінде аргонның мөлшерін көтереді15...40 л/(т·мин). Бұл VOD процесі SS-VОD деп атайды SS жұрнағы (англ. Strong Stirring интенсивті араластыру) деген мағынаға ие.

Ковштағы жұмысшы қабаттың футеровкасын, VOD процесін жүргізу үшін хромдымагнезитті кірпіштен жасайды.

 

Глоссарий

1. Парциалді қысым – бұл дегеніміз белгілі бір молекулалық қосылыста немесе атом газдардын қысымын атаймыз

2. Вакуум – дегеніміз атмосфера қысымынан едәуір төмен қысымды атаймыз

3. Дегазация бұл дегеніміз процесс, металлдын құрамындағы азот, сутек элементтерді вакуум арқылы газ фазасына қашықтау айдап шығаруды атаймыз

4. Концентрация- ерітіндінің сандық құрамын мінездейтін шама.

5. Пеш- энергияның жұмыс түрі болатын жылулық технологиялық құрылғы;әр түрлі технологиялық мақсаттарда жылулық өңдеу үшін жылугенерация және жылуауысу өтетін,қоршаған кеңістіктен оқшауланған құрылғыны көрсетеді.

6. Үрлеу- сұйық және ұнтақтың газ тоғында ваннаға немесе балқыту пешіне,сонымен қатар шөміштегі металл балқымасына газдың өткізудің технологиялық процесі.

7. Ферроқорытпа- темірдің басқа элеменпен қорытпасы. Болатты қышқылсыздандыру және легирлеу үшін мыс., феррохром,ферросилиций

8. Қож- балқыма- бос жыныстың флюспен қалқып шыққан өнімінен тұратын металлургиялық және балқыту процестерінде сұйық металдың бетін жабатын бос жыныстың флюспен қалқып шыққан өнімінен тұратын(қатқаннан кейін әйнек тәрізді қоспа).

9. Вакуумды көміртексіздендіру- вакуумдеу кезінде сұйық болатты көміртексіздендіру

10. Вакуум термиялық көміртексіздендіру- қыздыру кезінде вакуумдағы металлоөнімнің көміртексіздендіру.

 

Блиц тест

 

1)VOD процесін жүргізуге арналған ковштардың жұмысшы футеровкасы қандай материалдардан жасалады?

а) Хроммагнезитті кірпіштен

ә) Динас кірпіштен

б) Шамот кірпіштен

в) Престелген ұнтақ қождан

 

2) VODC-процесінің VOD-процесінен ең басты айырмашылығы:

а) Қымбат инертті газдарды қолдануда

ә) Оттегімен-аргонды қолдануда

б) Конвертер қолдануда

в) Ешқандай айырмашылығы жоқ

 

3)Тотбаспайтын болатты вакуумді көміртексіздендіргенде,аргонды ковштың түбіндегі түтікшелер арқылы үрлеу процесі қалай аталады?

а) VODC – S

ә) S – VODS

б) SS – VOD

в) SN – VODS

 

4)VOD процесін неше периодтан тұрады немесе жүргізіледі?

а) 2

ә) 1

б) 3

в) 4

 

5)Өте төмен CO газының парциалды қысымын қандай ортада ала аламыз?

а) Ауалы – вакуумды

ә) Азотты

б) Аргонды

в) Вакуум

 

Бақылау сұрақтары:

1. Вакуумды ортада көміртексіздендіруге төмен қысым қалай әсер етеді?

2. Аргонды не үшін қолданады?

3. Тотықтыру кезеңінде көміртектің көп мөлшерде төмендеуі неге алып келеді?

 

Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Поволоцкий Д.Я., Рощин В.Е., Рысс М.А. Электрометаллургия стали и ферросплавов. Учебник для вузов 3-е изд.. перераб. и доп. М.: Металлургия Поволоцкий Д.Я., Гудим Ю.А. Производство нержавеющей стали. Челябинск: изд. ЮурГУ, 1998.

3. Поволоцкий Д.Я., Основы технологии производства стали. Учебное пособие вузов Челябинск: изд. ЮурГУ, 2000-189с.

4.Морозов А.М. Современное производство стали в дуговых печах 2-е изд., перераб.и доп.- Челябинск: М. 1987.-175с.

 

Қосымша әдебиеттер

8.Чуйко Н.М., Чуйко А.Н. Теория и технология электроплавки стали. Учебное пособие для вузов. Киев-Донецк. Высшая школа, 1983, 243с.

9. Каблуковский А.Ф., Лейкин В.Е., Юдин С.Т. Сталевар электропечи. Учебное пособие М.: ГНТИ. 1961-350с.

10. Кинцел А.Б. Руссел Фрэнкс Высокохромистые нержавеющие и жароупорные стали. М.: ГНТИ. 1945-470с.

11. Морозов А.Н. Водород и азот в стали. М.: Металлургия.-1968-270с.

 

 

 

Маркович В.М.

Михаил Дронь

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание в западной части Тверской области

нового туристического кластера «Оковский лес»

 

Часть 1. Музей-заповедник «Страна Тудовлян».

 

 

В целях создания в Тверской области перспективного туристического направления по линии средневековой границы древних Литвы, Твери и Великого Новгорода – так называемой «Литовской границы», необходимо организовать в бассейне Верхней Волги, Селижаровки, Тудовки, Большой и Малой Коши, Сишки и озера Волго историко-археологический музей-заповедник «Страна Тудовлян».

Музей-заповедник – это разновидность музея, в состав которого помимо экспозиций входят архитектурные, исторические и природные памятники, важные для сохранения историко-культурного и природного наследия страны или региона. С целью защиты этих памятников государство дополнительно наделяет такие музеи правовым статусом заповедника, что предусматривает особые режимы сохранения и использования включённых в него территорий и объектов.

В состав музея-заповедника «Страна Тудовлян» могли бы войти все сохранившиеся древние «литовские городища» вдоль берегов верхней Волги и её притоков, составлявшие в средневековье «Литовскую границу». Для этого понадобится реставрация всех сохранившихся «литовских городищ», воссоздание их первоначального исторического облика, оборудование соответствующей транспортной и рекреационной инфраструктуры, реконструкция дорожной сети, создание в наиболее удобно расположенных населённых пунктах туристических информационных центров.

На территории будущего музея-заповедника можно проводить различные музейные праздники на фольклорные темы, исторические реконструкции, различные фестивали (литературные, музыкальные), разработать маршруты «экологических троп» и т.п. В целях поощрения занятости местного населения и повышения общей туристической привлекательности целесообразно организовать как в населённых пунктах, прилегающих к «литовским городищам», так и в других местах музея-заповедника мастерские народных ремёсел и промыслов, продукция которых реализовывалась бы на территории самого музея-заповедника и городов Тверской области.

Удобное географическое расположение будущего музея-заповедника вблизи города Ржева, принимающего международные поезда сообщением с Латвией, Белоруссией и, через Белоруссию, с Литвой, и федеральной автомобильной дороги «Балтия» позволяет организовать беспрепятственный приём туристов из Прибалтийских стран и Белоруссии, где интерес к истории древних балтских земель и Великого княжества Литовского, частью которого в средние века и была Тудовлянская волость – Ржевское княжество, в настоящее время чрезвычайно велик и устойчив.

Создание музея-заповедника «Страна Тудовлян» позволит поднять культурный уровень населения перечисленных сельских и городских поселений, степень его вовлечённости в историческое прошлое нашего региона и страны, качественно улучшит транспортную и рекреационную инфраструктуру на территории муниципальных образований музея-заповедника, будет способствовать созданию новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства для местных жителей (мастерских народных ремёсел и промыслов, объектов общественного питания, мини-гостиниц и т.п.) и оживлению сельскохозяйственного производства.

Музей-заповедник «Страна Тудовлян» мог бы располагаться на территории следующих муниципальных образований, объединявших в средние века земли Тудовлянской волости.

Ржевский район:

Сельское поселение Итомля, за исключением бывших Дмитровского, Михалевского и Трубинского сельских округов, а также территории бывшего Мологинского сельсовета

Сельское поселение Победа

Бывшие Ильченковский и Азаровский сельские округа (Сельское поселение Чертолино)

Оленинский район:

Молодотудское сельское поселение

Холмецкое сельское поселение

Бывший Знаменский сельский округ (Мостовское сельское поселение)

Селижаровский район:

Городское поселение посёлок Селижарово

Оковецкое сельское поселение

Селищенское сельское поселение

Шуваевское сельское поселение

Дмитровское сельское поселение, за исключением западной части (района населённых пунктов Ранцево и Мальцево)

Захаровское сельское поселение

Ларионовское сельское поселение

Талицкое сельское поселение

Большекошинское сельское поселение

Елецкое сельское поселение

Березугское сельское поселение, за исключением бывшего Дягилевского сельского округа

Старицкий район:

Орешкинское сельское поселение

Бывший Ряснинский сельский округ и западная часть Луковниковского сельского поселения по линии Луковниково – река Дыхла – административная граница Старицкого и Ржевского районов (Луковниковское сельское поселение)

Пеновский район:

Городское поселение посёлок Пено

Заевское сельское поселение

Середкинское сельское поселение

Вся часть территории бывшего Середкинского сельского округа, включая посёлок Соблаго с округой (Охватское сельское поселение)

Рунское сельское поселение

Бывший Ворошиловский сельский округ (Ворошиловское сельское поселение)

Чайкинское сельское поселение

Осташковский район:

Замошское сельское поселение

Сиговское сельское поселение

 

 

 

Часть 2. Природный парк «Исток Западной Двины».

 

 

С целью сохранения исторического наследия и развития туристического потенциала Тверской области необходимо создание в истоке реки Западная Двина природного парка «Исток Западной Двины».

В настоящее время исток одной из великих рек Европы, каковой является Западная Двина (на территории Латвии река называется Даугава), находится в крайне запущенном состоянии. Павильон над родником, из которого вытекает древняя река, развалился, 40-метровый деревянный мост сгнил, настил к истоку тоже, тропа завалена валежником; дорожное сообщение с истоком отсутствует, как и полностью отсутствует какая-либо транспортная или рекреационная инфраструктура в ближайшей к истоку округе, вплоть до посёлка Охват и одноимённого озера.

Ещё в 1993 году Пеновский районный совет принял постановление «Об образовании Государственного ландшафтного заповедника «Исток Западной Двины», однако сил одного лишь муниципального образования для создания полноценного природного парка и сопутствующей инфраструктуры явно не достаточно. Такого рода природоохранные территории, как показывает опыт других регионов РФ, могут успешно развиваться только при поддержке региональных властей, путём создания природного парка регионального значения, или же при придании природному парку федерального значения.

В состав вновь образуемого природного парка «Исток Западной Двины» целесообразно включить земли бывшего Охватского сельского округа, являющиеся в настоящее время частью Охватского сельского поселения Пеновского района, за исключением посёлка Соблаго. Территорию будущего природного парка следует разделить на отдельные функциональные зоны: заповедную; особо охраняемую; познавательного экологического туризма; историко-культурную; рекреационную; сельскохозяйственную; зону обслуживания посетителей, административно-хозяйственную и селитебную. Для каждой функциональной зоны природного парка должны быть установлены особые правила природопользования, исключающие их дальнейшее разрушение или деградацию.

Учитывая устойчивый рост экологического туризма в нашей стране, а также особый и понятный интерес к реке Западная Двина (Даугава) в Белоруссии и Латвии, с большей долей вероятности можно предположить, что природный парк «Исток Западной Двины» будет пользоваться серьёзной туристической привлекательностью как у российских туристов, так и у туристов из Прибалтийских стран и Белоруссии, тем более что его территория находится в непосредственной близости от федеральной автомобильной дороги «Балтия» и города Ржева, через который проходят международные поезда, сообщением с Латвией и Белоруссией. Кроме того, в обозримом будущем, при увеличении количества туристов из Латвии, можно установить через Великие Луки прямое железнодорожное сообщение из Риги в Охват и обратно, например, в летнее время, так как посёлок Охват является железнодорожной станцией на линии Бологое – Великие Луки.

 

 

 

Часть 3. Включение в новый туристический кластер «Оковский лес» Центрально-Лесного государственного биосферного заповедника.

 

 

Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник представляет собой особо охраняемую природную территорию, расположенную на юго-западе Валдайской возвышенности в Тверской области, в верховьях реки Межи к северу от города Нелидово. Уникальность Центрально-Лесного заповедника в том, что заповедник включает в себя часть древнего Оковского леса.

Предыдущие перспективные туристические объекты: музей-заповедник «Страна Тудовлян» и природный парк «Исток Западной Двины», неразрывно в своей истории связаны с древним Оковским лесом. По этой причине, целесообразно включить Центрально-Лесной заповедник в будущий региональный туристический кластер «Оковский лес».

Для этой цели следует проложить по территории Центрально-Лесного заповедника туристические маршруты и экологические тропы, оборудовать в посёлке Заповедный Нелидовского района Тверской области необходимую дорожную и рекреационную инфраструктуру, установить регулярное автобусное сообщение как с другими объектами кластера (музеем-заповедником «Страна Тудовлян» и природным парком «Исток Западной Двины»), так и с городами Ржев и Тверь.

В целях дальнейшего возрождения древнего Оковского леса необходимо расширение Центрально-Лесного государственного заповедника и включение в его территорию Высокинского сельского поселения Нелидовского района; западной части Дмитровского сельского поселения Селижаровского района (район деревень Ранцево и Мальцево); бывшего Жукопского сельского округа Луговского сельского поселения Андреапольского района; бывшего Мошаровского сельского округа Охватского сельского поселения Пеновского района. В качестве первого этапа в расширении заповедника, возможно создание национального парка «Верховья Межи», в который бы входили как земли Центрально-Лесного заповедника, так и вновь присоединяемые к заповеднику участки земель с таким расчётом, чтобы постепенно распространять правовой режим биосферного заповедника на присоединённые земли.

 

лекция 9 ТСАД-9

№ 9 ДӘРІС

 

Жол негіздерін салу

 

Қазіргі кезде негіздермен жамылғылар көпшілік жағдайда минералды қоспалар мен барлық мүлік тұтқырғыш материалдармен салынады:1. органикалық:

битум;

қара майлар;

эмульсии.

2. органикалық емес тұтқырғыштар:

цемент;

әк;

күлдер;

шлактар.

Және химиялық қоспалар: беттік активті заттар.

   Араластыру механизм таңдау сол қоспалардың өзіндік ерекшеліктеріне байланысты жол құрылыс материалдарының қоспалары үш түрге бөлінеді:

1. Жол құрылыс материалдары өзара минералды қоспалар мен құрғақ немесе су күйінде араластырады (құм, қиыршық тасты қоспалар, цементараласқансазды қоспалар). Бұл қоспалар жолда дайындалады.

2. Минералды материалдар жоспалар суйық немесе тұтқыр эмульсиялармен, қара майлармен араластырады.

Бұл қоспалар тек автомобиль жолында дайындаладыю. Біртекті материалды алу үшін мынандай механизмдер қолданылады:

жол фрезалар;

автогрейдерлер;

қозғалмалы топырақ араластырғыш қондырғылар;

асфальтобетон заводтары.

3. Ең күрделі және жетілдірілген қоспа:

асфальтобетон;

цементобетон.

Физико-механикалық қасиеттерінің талаптары орындауымен қатар

араластыру кезінде тұтқырғыштарының тас материалдарға жабысуы қабілетіне үлкен мән беріледі.

 

Материалдарды дайындау және араластыру

 

1. Қоспалар түрi

Қазiргi кезде минералды қоспалармен, барлық мүмкiн тұтқыр-ғыш материалдармен салынады (шағыл қиыршық тастар, құм-дар)

 

1.Органикалық тұтқырғыштар: битумдар, дегте, эмульсиялар

1. Органикалық емес тұтқырғыштар: цемент, әк, күл

Әртүрлi химиялық қоспалар: Беттiк активтi заттар ПАВ.

   Араластыру механизмдерiн, таңдау сол қоспаларды өзiндiк ерекшелiктерiне байланысты.

Жол-құрылыс материалдарының қоспалары 3 түрге бөлiнедi:

1. ЖҚМ өзара, минералды қоспалармен құрғақ немесе сумен ара-ластырылады. ( ПГС, П сазды қоспалар+цемент, күл)

   Олар автомобиль жолдарында дайындау. Араластыру бұл қоспаларды бiр-бiрiмен тиянақты қосып, бiртектiлiкке келтiру.

2. Минералды материалдар қоспалары-сұйық, тұтқыр битуммен, эмульсиялар, дегтелармен араласқан.

Бұларда автомобиль жолында дайындалады, бiртектi материалдар алу үшiн мынандай механизмдер қолданылады:

жол фрезалары;

бiр iздi араластырғыш машина;

автогрейдер;

қозғалмалы топырақ-араластырғыш қондырғылар;

АБ зауыттар.

Ең күрделi және жетiлген қоспалы-асфальтобетон қоспасы. Оның құрамында (шағыл және қиыршық тастар, құмдар, минералды ұнтақ, битум).

3. Күрделi қоспалар- цементобетондар.

Құрамында шағыл және қиыршық тастар, құмды тастар ұнтағы, цемент, күл және сулар болады. Физика - механикалық қасиеттерiнiң талаптарын орындаумен қатар, араластыру кезiнде тұтқырғыштардың тас материалдарға жабысу қабiлетiне үлкен мән берiледi.

   Цементтобетон қоспасын дайындау кезiнде бетон құрамында-ғы цементтiң үлесiне үлкен мән берiледi. Оларды араластыру үшiн бетон- араластырғыштарын қолданады.

 

2. Араластыру сапасын көтеру жолдары

Қоспалардың сапасына қатысты стандарттар, ГОСТ, СНиП-тер, құрылыс нормалары бар. Қоспаларды автогрейдермен араластыру ескi заттар.

Жақсылары:

өздiгiнен жүретiн және аспалы фрезалар

топырақ машиналары

топырақ араластырғыш машиналар ( өнiмдiлiгi 100, 200, 400 тонна/ сағ)

АБ зауытында араластыру процесiн-лопастық бiрнеше араласты-ру машинасын қолданғандықтан, өте мұқият араласқан, бiртектi ма-териалдарды алады. Беттiк активтi заттарды қолдану арқылы би-тумды үнемдуге болады.

   Қоспалардың сапасын арттыру кезiнде араластырғыш меха-низмдерге битумде беру тәсiлдерiнiң үлкен мәнi бар. Қазiргi кезде елiмiзде 2 тәсiл бар.

1 тәсiл- жоғарғы қысымда битумды аэрозолды шашу.

2 тәсiл- қатты ыстық битумды қолдану.

   Бұл жағдайда қатты ыстық битумның тұтқырлығы азайып, ад-гезия құбылысы өседi (жабысу азаяды). Бiрақта араластыру уақыты азаяды. Сонымен қатар битумды және энергошығындары үнемде-ледi.

 

3. Жол төсемесiнiң қабаттарының тегiстiгiн қамтамасыз ету

 

Қабаттың жақсы тегiстiлiгi- оның қалыңдылығының бiрқалыпты-лығын қамтамасыз етуге байланысты. Сондықтанда, жоғарғы жоба-лағыш қасиеттерiмен қамтамасыз етiлген машиналарды қолдану қа-жет. Оларға автоматты түрде басқарылатын а/б төсегiш машиналар жатады.

Атап айтқанда,

ДС- 97- автоматты түрде негiздi жобалағыш машина

ДС- 100

ДС- 110

өздiгiнен жүретiн машиналарды жайғыш машиналар (үлкен базалық жобалағыштар)

Автоматика механизмдерi «Профиль 1», «Профиль 2» жүйелерi-мен жабдықталған. Жылдамдығы 2 км/сағ кiшi. Жұмыс өнiмдiлiгi iз-дердiң санына байланысты.

 

4. Материалдардың тиiмдi тасымалдануы мен орналасуы   

Материалдарды алдын-ала бөлу жұмыстарын штабель түрiнде жаю немесе үйю жолымен шешуге болады. Материалдардың қажеттi қалыңдығын қамтамасыз ету үшiн жаю кезiнде арнайы жайғыш ма-шиналар қолданылады. Жаю процесi мiндеттi түрде үздiксiз болуға қажет:

 

Vт =K3Ч Vр

мұндағы: Vт- уақыт бiрлiгiндегi тасымалданатын материалдың көлемi;

Vр- сол уақыт бiрлiгiндегi жайылатын материалдың көлемi;

K3- қосалқы коэффициентi 1,05 1,2

жалпы материалдардан 5%> K3>20%

тасымалданатын материалдардың көлемi автосомасвалдардың жүк көтерiмдiлiгiне байланысты;

 

VтмЧQм

 

Ïм- уақыт бiрлiгiндегi автоамосвалдардың қажеттi саны;

Qм- а/с-дың жүк көтерiмдiлiгi;

q- жүк көтерiмдiлiктi пайдалану коэффициенттерi (0,8-0,9)

- тасымалданатын материалдардың тығыздығы.

 

 

П- жайғыш машинаның өнiмдiлiгi ( м/сағ);

m- жұмыс уақытының саны;

bм- жаю енi;

М- жаю енiнiң бүкiл енi бойынша жаю қатынысының коэффициентi;

h- қабаттың қалыңдығы;

 

5. Карьерлардың әсер ету аймағын анықтау

 

Жол төсемесiн салу кезiнде 2 аралас карьерлардың материалдар-ды тиiмдi тасымалдау ұзақтылығын анықтау қажет. Ол үшiн карьерлардың әсер ету аймағы анықталады.

 

Жол төсемесiн салу үшiн жер төсемесiн дайындау

 

   Жол төсемесiн салмас бұрын, жер төсемесiн дайындап алу қажет. Жол төсемесi қосымша элементтермен (жол жағасы, нығайт-қыш немесе шеттiк, бөлгiш жолақтары) жолдың негiзiн құрайды. Мұнда жол төсемесiн салғанға дейiн нығайтқыш немесе шеттiк жо-лақтар дайын болуы мүмкiн. Басқалары жол төсемесiмен бiрге бөл-гiш жолақтар немесе кейiн жол жағасын бекiту дайын болады.

    Жер төсемесiн тұрғызған кезде олар тығыздалып, оның беттерi жобаланып қойылады. Бiрақта, су өткiзгiш ғимараттарын салу кезiнде үстiнен құрылыс көлiктерiнiң қозғалысынан жер төсемесiнiң бетi бұзылып, қайта жобалауды және тығыздауды, жағаларын бекi-тудi қажет етедi.

   Ойықтарды немесе биiк емес үйiндiлерде (1-1,5) жол төсемесiн сол жылы салуға болады, бiрақ көпшiлiк жағдайларда келесi жы-лында салады. Себебi күзде және қыста топырақтар суға қатып, аяз күндерi шаңдақ кеуектi топырақтар құрамындағы сулар мұзға айна-лып, жер төсемесiнiң тығыздығын бұзады.

   Сондайақ, жер төсемесiнiң үстiнен қозғалған құрылыс көлiк-терi топырақ бетiнiң тегiстiгiн бұзып, iздерiн қалтырады. Сол себеп-тi қайтадан жер төсемесiне көлденең еңiстiктерiн қамтамасыз ететiн жобалау жұмыстары жүргiзiледi.

   Топырақтар кеуiп, тиiмдi ылғалдылыққа жеткен кезде жер төсемесiнiң жобалау жұмысы автогрейдермен жүргiзедi. Топырақты қайта тығыздау 16-30 тонналық пневмодөңгелектi катоктармен жү-зеге асырады. Әсiресе, жүру бөлiгiнiң астындағы топырақтарға көп көңiл бөлiнедi.

   Стандартты тығыздалған (0,98-1,0) сазды топырақтар судың көп әсерiнен өзiнiң тұрақтылығын тез жоғалтпайды. Бiрақта, мiндеттi түрде катоктармен қайта тығыздау қажет. Кейбiр жағдайларда жер төсемесiнiң үстiне сол жылы жол төсемесiн салу кезiнде топырақ-тардың тұрақтылығы мен берiктiлiгiн өсiру үшiн виброкатоктар, ал 1 м жоғары үйiндiлерi үшiн- трамбо машиналар немесе экскаварорға iлiнген плиталар қолданылады. Егерде топырақтардың серпiмдiлiк модульдары жеткiлiксiз болған жағдайларда, оларды минеральды (шағыл тас, шлак (күлдер), тастардың қалдықтары) минералдармен нығайтып, жақсартады. Ол жұмыстар жер төсемесiнiң жобаланып болған соң, тығыздаудың алдында орындалуы қажет. Олар бульдозермен тегiстелiп, сонан соң ауыр катоктармен тығыздалып минералды материалдардың топыраққа сiңiп кетуiн қамтамасыз етедi.

   Мүмкiндiгiнше жер төсемесiнiң жоғарғы бетiн (5-10 см) майда түйiршiктi (құмдар, күлмен) материалдармен нығайтқан жөн. Бұл жағдайда материалдарды фрезалармен топыраққа араластырып, бетiн тегiстеп, ауыр пневмадөңгелектi катоктармен тығыздайды.

   Мiндеттi түрде жол салынып жатқан кезде уақытша жолдар салынады. Олар қажеттi материалдарды тасымалдау үшiн қажет. Қозғалыс жылдамдығы 30 км/сағ есептелген.

   Уақытша жолдар берiк, мүмкiндiгiнше шаң болмау қажет және олардың құнарлы қабаты алынып тасталған жерлермен жүргiзген жөн.

 

 

 

 

курсовая работа дмитриевой натальи 362гр.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

 

 

 

Факультет управления и медиакоммуникаций

Кафедра медиакоммуникационных технологий

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по дисциплине «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью»

на тему: «Особенности организации рекламной кампании в сфере социальной рекламы»

 

 

 

 

 

Выполнила:

Студентка гр.362

________________________________________

Ф.И.О.

________________________________________

подпись

Научный руководитель:

к.э.н., доц. Волкова М.М.

_________________________________________

подпись

 

Оценка:_________________________________

дата:___________________________________

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2016

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………..3

1. Теоретическая часть социальной рекламы……………………………………………………………………4

1.1 Основные понятия, сущность и функции социальной рекламы…..4

1.2 Виды и мотивы социальной рекламы……………………………….7

1.3 Особенности социальной рекламы…………………………………12

2. Практическая часть……………………………………………………13

2.1 Разработка социальной рекламы в Санкт-Петербурге…………….13

2.2 Размещение рекламы в Санкт-Петербурге…………………………18

2.3 Размещение социальной рекламы в метро………………………….20

Заключение………………………………………………………………..21

Список литературы……………………………………………………….22

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Социальная реклама затрагивает фактически все аспекты общественной жизни, поэтому и роль ее будет всегда актуальна. В двадцать первом веке общество усваивает нормы, ориентируясь на окружающую коммуникативную среду. Работа социальной рекламы – показать человеку, что можно быть «сильным» в пределах каких-то норм, а не в вещах, которые выходят за них.

Целью курсовой работы является разработка социальной рекламной кампании.

Основными задачами работы является:

1. Определение понятия «социальной рекламы», определение видов, функций и других характеристик социальной рекламы;

2. Рассмотреть особенности социальной рекламы;

3. Разработать социальную рекламную кампанию для города Санкт-Петербург;

Объектом исследования является разработка и продвижение социальной рекламы в Санкт-Петербурге.

Предметом исследования выступает социальная реклама как институт современного общества.

Теоретические аспекты

 

В современном мире существует большое количество социальных проблем. Чаще всего само общество не замечает их и не пытается как-то решить эти трудности. Однако общественность должна помнить, что в нашем мире не все благополучно: значительно вырос уровень алкогольной и наркотической зависимости, самоубийств, детей сирот и т.д. Для того чтобы люди обращали внимание на эти острые проблемы, всем и нужна социальная реклама.

Понятие «социальная реклама» в различных источниках трактуется разнообразно. В одном издании этот термин определен следующим образом:

Социальная реклама – вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям.[7]

Социальная реклама предназначена для формирования моральных ценностей и изменение поведенческих моделей в социуме.

Среди основных целей можно отметить:

Распространение главных принципов экологической этики;

Укрепление и налаживание семейных отношений, а также отношения между поколениями;

Сформировать уважительное отношение к людям;

Объединение людей на основе общих интересов и целей для решения социально-культурных проблем;

Социальная реклама использует те же каналы распространения, что и коммерческая: наружная реклама, телевизионные ролики, видеоролики в интернете, печатная, транспортная реклама и т.д. Отличие коммерческой от социальной в цели послания. Пока коммерческие рекламодатели стимулируют спрос на товар, цель социальной рекламы состоит в привлечении внимания к общественному явлению.

 

Социальную рекламу можно классифицировать по следующим основаниям:

1. Субъект социальной рекламы (деятельность некоммерческих организаций, государственных институтов, социально ориентированных бизнес-организаций);

2. Объект социальной рекламы ( ценности - общечеловеческие, культурные, религиозные, патриотические, семейные, индивидуальные, а так же одобряемые обществом модели поведения - здоровый образ жизни, уважение к старшим, соблюдение чистоты и порядка);

3. По масштабу деятельности ( муниципальный, региональный, национальный, глобальный);

4. По целевой аудитории ( избирательная – направленная определенной социальной группе и массовая – рассчитанная на широкую аудиторию);

5. По характеру воздействия ( рациональная – обращается к разуму и предоставляет аргументы для определенной аудитории и эмоциональная – обращается к эмоциям и чувствам);

6. По форме ( лозунг, призыв, статья, объявление и др.);[2]

Задачи социальной рекламы:

Сформировать общественное мнение;

Осведомление граждан о социальных услугах;

Привлечь к важным проблемам социальной жизни общества;

Сформировать положительное расположение к государству и некоммерческим организациям;

Поменять поведенческие модели социума;

Убеждать приобщиться к здоровому образу жизни;

Формировать новые стандарты общественных отношений;

Укрепить значимые институты общества;

 

 

Основные функции социальной рекламы:

1) Информационная функция.

Данная функция заостряет внимание общества на важнейшие социальные проблемы, предоставляет информацию о вариантах решения и о предотвращении этих проблем, также информирует о деятельности государственных и негосударственных организаций и их социальных услугах.

2) Идеологическая функция.

Осуществление этой функции стало актуальным из-за развития глобализации, которое разрушает национальные ограниченности в сфере культуры, политики и экономики, а также из-за кризиса национальной идентичности.

3) Воспитательная функция.

Отвечает за создание социально одобряемого поведения. Например, реклама направленна на детей и подростков, которая показывает положительный пример поведения: уважать старших, уступать места инвалидам, пожилым и беременным, защищать младших.

4) Образовательная функция.

Передача определенных знаний через видеоролики, плакаты, стенгазеты и т.д. с целью повышения уровня грамотности в сфере экологии, финансов, здорового образа жизни и др.

5) Объединяющая функция.

Содействует в укреплении социальных институтов. Например, традиционных семейных ценностей.

6) Экономическая функция.

Экономическая выгода для государства за счёт снижения социально-общественных проблем. Например, снижение потребления алкоголя на несколько процентов, позволяет уменьшить экономические потери.

 

 

Виды и мотивы социальной рекламы

Всего существует 4 подвида социальной рекламы такие как: некоммерческая, общественная, государственная и социальная.[1]

 

Следует разграничивать 2 вида социальной рекламы: реклама ценностей и информационная реклама, которая основана на продвижении различных социальных программ и услуг.
Для начала следует упомянуть о рекламе ценностей, которая распространена по всему земному шару. С точки зрения философии, она является единым целым, и, в связи с этим, ей не требуется обязательное присутствие бренда создателя.
Сейчас в РФ существует множество примеров таких социальных проектов. Например, проект «Мир на ощупь» предлагает погрузиться в мир незрячих людей и прочувствовать все особенности их жизни. Таким образом, создатели этого проекта хотят повысить толерантность граждан к незрячим людям. Также в этом году, в связи с летней олимпиадой в Рио-де-Жанейро, P&G запустил ряд видеорекламы под названием «Спасибо, мама». Ролик демонстрирует что успех детей напрямую зависит от их родителей, от их поддержки, веры и любви.

Далее, говоря об информационной социальной рекламе следует обратить внимание, что это весьма значимый вид рекламы в мире, за счет того, как она указывает на очень важные проблемы современного общества, а так же предоставляет пути их решения. Основополагающий принцип для такого вида рекламы - это наличие обратной связи. В том случае, если ярко и чётко выясняется проблема, то социальная ответственность данной рекламы заключается в праве зрителей реагировать на неё и искать способы решения. В информационной социальной рекламе в обязательном порядке должны быть указаны необходимые данные: контакты, сайты, с той целью, чтобы зритель мог выразить своё мнение и отношение к конкретному случаю.

Например, в рекламе про детей-сирот видеоролик заканчивается на кадре с мишкой, который остаётся лежать один на скамейке. Эта реклама может вызвать и человека чувство вины и желание взять ребёнка из детского дома. Основная часть таких усыновлений потом вытекает в то, что люди могут пожалеть и своих действиях, потому что не могут справиться с воспитанием ребёнка.

Во-первых, следует оговориться, что понятие "социальная реклама" используется только в нашей стране. В мире ему соответствует сразу 2 термина "некоммерческая" и "общественная" реклама. Таким образом, возникает различия в толковании понятий:
Некоммерческая реклама - это реклама, которая спонсируется некоммерческими институтами или в их интересах и которая имеет цель стимулирования благотворительности, призыв к голосованию в чью-либо пользу или привлечение внимания к развитию дел в обществе.

Общественная реклама, в свою очередь, передаёт сообщения, которые пропагандируют позитивные явления. Она создаётся профессионалами безвозмездно. Время и место прохождения рекламы в СМИ тоже осуществляются на некоммерческой основе.

Понятие, употреблённое далее, уже выведено из сегодняшней практики, а именно "государственная реклама". Она
представляет из себя рекламу государственных институтов и в приоритете преследование своих интересов.

И четвертый вид — это собственно социальная реклама. [1]

Социальная реклама — вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям, направленный на актуализацию проблем общества.

 

Мотивы, которые используются в обращениях социальной рекламы, можно соединить в две группы:

1. Эмоциональные мотивы;

2. Нравственные мотивы;

Эмоциональные мотивы помогают получателям избавиться от негативных эмоций и получить позитивные.

- мотив страха;

- мотив значимости и самореализации;

- мотив свободы;

- мотив гордости и патриотизма;

- мотив любви;

- мотив радости и юмора.

Нравственный мотив взывает получателя к чувству справедливости и порядочности. Так, например, рекламные обращения указывают на необходимость устранения острых социальных проблем: защиты окружающей среды, охраны правопорядка и т.д.

- мотив справедливости;

- мотив защиты окружающей среды;

- мотив порядочности.

Социальная реклама может быть дополнительно систематизирована по следующим характеристикам:

 

1. Тип субъекта (рекламодателя) социальной рекламы.

1.1. Государственная (в том числе муниципальная) социальная реклама.

1.2. Социальная реклама от имени общественных организаций.

1.3. Конфессиональная реклама.

1.4. Социальная реклама от имени субъектов предпринимательской деятельности.

1.5. Социальная реклама от имени конкретной личности.

2. Характер целей, преследуемых социальной рекламой.

2.1. Решение проблем взаимоотношений между отдельными социальными группами (например, реклама, призывающая к расовой, межнациональной, межэтнической терпимости).

2.2. Взаимоотношения общества и индивидуума.

2.3. Взаимоотношения общества и государственных институтов (например, социальная реклама по предупреждению и предотвращению последствий "дедовщины" в армии).

2.4. Отношения личности и общества (например, реклама патриотизма).

2.5. Взаимоотношения личности и государства (например, реклама необходимости уплаты налогов).

2.6. Межличностные отношения (например, реклама общечеловеческих ценностей: добра, любви, взаимопомощи).

2.7. Общество и окружающая среда (экологическая проблематика).

3. Тип предмета рекламирования.

3.1. Реклама социально значимой идеи (например, антиалкогольная кампания).

3.2. Реклама определенных стандартов поведения в обществе (например, реклама отказа от использования меха животных в одежде).

3.3. Реклама социальных проектов (например, поддержка социальных фондов).

3.4. Реклама конкретных социально значимых акций (например, реклама социальных фестивалей).

 

4. Критерий платности.

4.1. Бесплатно размещаемая социальная реклама.

4.2. Оплачиваемая социальная реклама. [5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности социальной рекламы

 

Основная отличительная особенность социальной рекламы от коммерческой в том, что она сконцентрирована на изменение модели поведения человека в обществе и привлечение каждого к общественным проблемам. Это продвижение особых идей в массы, которые повышают уровень гуманности общества и достигают определенных результатов. Как и любая реклама, социальная, благодаря своей эмоциональности, многообразию, массовости, краткости, обладает ощутимой возможностью влиять на сознание людей. Социальная реклама так же распространяется в интернете, метро, телевидению, наружной рекламе и т.д. Если эффективность коммерческой рекламы оценивают по росту продаж товара или услуги, то эффективность социальной рекламы следует оценивать по узнаваемости какого-либо социального феномена и изменению отношения общества к нему. Исходя из того, что социальная реклама ставит цель изменить отношение к чему-либо, меняется и целевая аудитория коммерческой и социальной рекламы. Миссия социальной рекламы воздействовать, если не на всё общество, т.к. это невозможно, то хотя бы на активную его часть и конечно же тех, кто участвует в принятии важных социальных решений. Аудитория меняется от тематики рекламы, например, если будет реклама вооруженных сил – это преимущественно мужское население, в случае рекламы безопасного секса или борьбы с ВИЧ\СПИДом – это молодежь и т.д. Еще одна особенность – рекламодатель. Заказчиком социальной рекламы является государство, некоммерческие или общественные организации, объединения и т.д. Например, организация «зелёных» могут рекламировать бережное отношение к окружающей среде, государство может заказать рекламу о выплате налогов, здоровому образу жизни и т.д.

 

Практическая часть

 

Разработка социальной рекламы в г. Санкт-Петербург

 

Социальная реклама предлагает всегда смотреть на проблемы под разным углом и с положительной, и с негативной стороны. Но при разработке социальных обращений мной было решено придерживаться больше негативной стороны, показывая последствия. К сожалению, чтобы изменить качество нашей жизни, придется работать над этим не один день и решить все насущные проблемы сразу тоже не получится. Это долгая, кропотливая работа, но она стоит того, чтобы общество было достойным, здоровым и счастливым. В данной работе социальная реклама имеет одно из важнейших значений.

Рисунок 1– Социальная реклама безопасного дорожного движения.

Социальная реклама на рис.1 предназначена для пешеходов. К сожалению каждый день мы становимся свидетелями того, как люди разной возрастной группы так и норовят перебежать или перейти дорогу на запрещенный знак светофора. И, увы, это не всегда заканчивается для пешехода удачной затеей. Реклама с таким ужасным исходом должна заставить людей задуматься над тем, куда они «спешат» попасть.

 

Рисунок 2 – Социальная реклама против наркотиков

Многие люди наивно полагают, что наркотики это безобидная вещь и они могут в любой момент «соскочить». Начинают пробовать по разным причинам, но одна из них это оторваться и почувствовать эйфорию. На рисунке 2 показано, чем обычно заканчивается желание «оторваться». С наркотиками будущего нет.

Рисунок 3 – Социальная реклама против абортов.

Каждый пятый аборт происходит у девушек-подростков в возрасте от 10-18 лет. Мысль о ребенке пугает девушек такого возраста, они боятся, реакции мамы, возможно общества. Большинство считает, что просто не готовы стать матерью и обеспечить своего ребёнка всем необходимым. Все эти причины толкают девушек делать аборт. Ежедневно выполняется 22000 абортов, за год фиксируется около 1 миллиона. Многие получают осложнения после первого аборта и одним из страшных является – бесплодие. Рисунок 3 должен заставить девушек-подростков о том, чем может обернуться для них такой шаг. Задаться вопросом «Смогу ли я в дальнейшем завести ребёнка? Как это отразиться на моем здоровье?».

Рисунок 4 – Социальная реклама против курения.

У большинства мужчин курящая девушка вызывает отвращение. Курящие девушки немного грубее, более развязные и шумные, но мужчины ценят скромность и женственность. К тому же, всем известно, что сигареты отравляют здоровье, портят кожу, ногти и волосы, зубы и оставляют неприятный запах изо рта. Глядя на социальную рекламу под №4 девушки и женщины сами должны испытать отвращение, так как их сравнивают с пепельницей, с которой неприятно находиться рядом.